Hyvä tietää

Työn etenemisen hahmottamiseksi, omakotitalon kattoremontin vaiheet jaetaan omiin selkeisiin osiin. Osista Tunnistetaan kattoremontin kannalta kriittiset vaiheet, joissa sen eteneminen vaatii asiakkaan tai tilaajan aktiivisuutta ja osallistumista eli päätöksentekoa kattoremontin etenemiseen. Alla omakotitalon kattoremontin vaiheista, asiakkaan näkökulmasta katsottuna. 

Kattoremontti vai kattohuolto?

Tärkeä päätös asiakkaan kannalta on tehdäänkö katolle täysremontti, jossa katto uusitaan kokonaan vai ajaako katon tarkkaan harkitut huoltotoimenpiteet tarvittavan asian. Tämän päätöksen tekoon tarvitaan aina tapauskohtaista harkintaa sekä katon nykytilan selvitystä etukäteen  ennen päätösten tekoa. Nykytilan selvittämisessä kannattaa käyttää  kattoremontteihin erikoistuneen ammattilaisen apua. Asiakkaan on hyvä tietää, että laadukkaista materiaaleista valmistettu ja aikanaan huolellisesti asennetun katon pitäisi kestää yli 20-30 vuotta, mikäli tarvittavia huoltotoimenpiteitä on tehty säännöllisesti. Jos taas huoltotoimenpiteitä on jäänyt tekemättä, ei katon huollolla voida juurikaan pidentää käyttöikää. Nämä ovat nyrkkisääntöjä joiden avulla  asiakas voi miettiä oman talonsa katon uusimista kokonaan tai vain sen huoltamista.

Kirjallinen sopimus

Ennen varsinaisen kattoremontin tai kattohuollon tekemistä asiakkaan tulee valita remontin tekijä sekä määritellä mitä asioita remontin tai huollon aikana tullaan tekemään. Tämän jälkeen tehtävästä työstä on aina syytä tehdä kirjallinen sopimus, josta molemmille osapuolille selviää mitä ollaan tekemässä, mihin hintaan ja koska se tapahtuu. Mitä yksityiskohtaisempi sopimus saadaan tehtyä niin sitä selvempi remontin eteneminen yleensä on.

Uusien tarvikkeiden tilaaminen ja varastointi

Yritykseltä tilattavassa kattoremontissa asiakkaan ei yleensä tarvitse huolehtia rakennustarvikkeiden tai uusien kattomateriaalien tilaamisesta, vaan remonttia tekevä yritys hoitaa normaalisti kaikki tarvikehankinnat. Mahdollisten viivästysten ja sekaannusten välttämiseksi asiakkaan kannattaa kuitenkin sopia, ettei vanhaa kattoa ryhdytä purkamaan ennen kuin uuden katon rakennusmateriaalit ovat saapuneet työmaalle ja saapunut tavara on tarkastettu (saatu tavara vastaa tilattua). Monet yritykset eivät edes suostu aloittamaan purkutöitä ennen kuin uudet materiaalit ovat saapuneet.

Mikäli hankittavat rakennus- ja kattomateriaalit toimitetaan asiakkaan pihamaalle varastoitavaksi (monesti tehdas toimittaa materiaalit suoraan työmaalle) on asiakkaan hyvä miettiä etukäteen missä osassa pihaa materiaaleja haluaa säilytettävän. Monesti esimerkiksi kattopeltejä valmistava tehdas saattaa lähettää kattopellit ja seinä- ja lapetikkaat työmaalle heti tilauksen valmistuttua. Koska tehtaan ja kattoremontteja tekevän yrityksen aikataulut eivät aina mene aivan yksiin, saattavat rakennusmateriaalit joutua odottamaan paikalleen laittoa asiakkaan pihalla joskus parikin viikkoa. Tässä kohtaa asiakkaan on hyvä huomioida että esimerkiksi nurmikon päälle nostetut kattopellit tappavat alleen jääneen nurmikon hyvinkin tehokkaasti parin viikon aikana. Tästä syystä toimitetut rakennustarvikkeet kannattaa siirtää esim. sepelin, asfaltin tai laatoituksen päälle odottamaan. Rakennustarvikkeet on hyvä laittaa paikkaan jossa ne eivät haittaa pihalla liikkumista (eivät vaurioidu).

Purkutyöt

Näkyvimmät kattoremontin vaiheet alkavat kun vanhaa vesikatetta aletaan purkaa. Tilaajan kannalta vanhan katteen purkaminen on syytä tehdä mahdollisimman hallitusti ja jätteiden keruu mahdollisimman keskitetysti. Vanhan vesikatteen purkutyön hallittavuus riippuu aina hieman työntekijöiden käytössä olevasta kalustosta, mutta työn kulkua voidaan ohjata myös selvällä ohjeistuksella. Käytännössä vanhan vesikatteen palasia, päätypeltejä ja vanhoja kiinnitys nauloja/ruuveja ei kannata heitellä katolta alas minne sattuu, sillä tämä käytäntö lisää pihamaalle tehtävän siivouksen tarvetta huomattavasti. Tämän toimintamallin seurauksena vanhoja ruuveja ja nauloja löytyy pihalta vielä vuosienkin päästä. Kaikki purkujäte (vanhat naulat mukaan lukien) tulisi poistaa katolta mahdollisimman hallitusti tietylle alueella/tiettyyn kohtaan pihaa. Näin toimimalla pihamaalle voidaan eristää erillinen purkualue, jolloin pihamaa pysyy mahdollisimman siistinä ja pihamaalla on turvallista kulkea myös purkutöiden aikana. Purkuun ja jätteiden keruuseen liittyvät käytännöt on hyvä sopia remonttia tekevän yrityksen kanssa jo ennen töiden aloittamista – ei töiden käynnistyttyä.

Pohjatyöt ja lisäkorjaustarpeet

Asiakkaan rooli pohjatöiden ja asennuksen aikana liittyy lähinnä eteen tulevien muutosten ja lisäkorjaustarpeisiin reagointiin. Välillä vanhan katon purkamisen jälkeen voi paljastua lisäkorjaustarpeita, joiden korjaaminen ei välttämättä sisälly remontin kirjalliseen sopimukseen. Lisäkorjaustarpeiden ollessa sellaisia, että ne olisi viisasta hoitaa saman kattoremontin aikana, täytyy asiakas saadaa kiinni mahdollisimman nopeasti, että remonttia voidaan jatkaa. Tämän takia asiakkaan tulisi olla työntekijöiden tai työnjohdon tavoitettavissa remontin aikana. Toimimalla näin remontin kulkuun ei tule tarpeettomia viiveitä.

Viimeistely ja lopputyöt

Kattoremontin vaiheet eivät pääty uuden katon asennukseen vaan siihen kuuluu myös remontin päätteeksi siivoaminen ja tarkastus. Pihamaalle jääneet rakennus ja purkujätteet tulee urakoitsijan siivota, sekä katon asentamisen laatu tulee tarkastaa. Tyypillisesti lopputarkastuksen tekee remontin tehneen yrityksen työnjohtaja, joka tarkastaa että työnlaatu vastaa yrityksen omia laatukriteereitä.